1. Amiko Marko

Abeceda

Abeceda esperanta sa skladá z 28 písmen: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.

Na rozdiel od slovenčiny niektoré písmená chýbajú a tieto sú navyše:

 • ĉ = č
 • ĝ = dž ako v slove „džem“
 • ĥ = ch
 • ĵ = ž
 • ŝ = š
 • ŭ tvorí dvojhlásku a číta sa ako napr. v slove „auto“
 • u sa nikdy nečíta ako dvojhláska, ale oddelene ako v slovách „učený“ alebo „neurčitý“

Výslovnosť

Slová sa vyslovujú tak, ako sa píšu. Pozor, nedochádza k zmäkčovaniu (di, ti, ni, li)!

 • aŭto = auto
 • neŭtrala = neutrala („e“ sa číta zvlášť a „u“ tiež)
 • nenio = nenyo
 • ĉambro = čambro
 • ĝi = dži

Prízvuk

Slová s viac než jednou slabikou majú prízvuk na predposlednej slabike, napr.

 • te-le-FO-no (te-le-FO-no)
 • ra-DI-o (ra-DY-o)
 • kaj (kaj)
 • a-MI-ko (a-MI-ko)
 • ES-tas (ES-tas).

Člen

Určitý člen la sa používa zhodne ako „the“ v angličtine. To znamená, pokiaľ sme už o veci hovorili alebo je z kontextu známa. V slovenčine je najbližšie použitie „ten“ („tá“ alebo „to“). Člen je nesklonný (nezáleží na pohlaví, množstve ani páde). Neurčitý člen v esperante neexistuje.

 • la amiko – ten priateľ (ten konkrétny, o ktorom sme už hovorili)
  • amiko – priateľ (hocijaký)
 • la laboro – tá práca (všetci vieme, na ktorú myslíme)
  • laboro – práca (hocijaká)

Osobné zámená

 • mi – ja
 • vi – ty
 • li – on
 • ŝi – ona
 • ĝi – ono
 • ni – my
 • vi – vy
 • ili – oni

Li (on) sa používa v prípade, že ide o osobu alebo zviera mužského pohlavia. Ŝi (ona) sa používa v prípade, že ide o osobu alebo zviera ženského pohlavia. Ĝi (ono) sa používa pre všetky veci! Takže napríklad „loď“ je „to“ a nie „tá“ ako v slovenčine.

Privlastňovacie zámená

Sú tvorené pridaním koncovky -a k osobným zámenám. Sú pre všetky rody a pády (s výnimkou 4. pádu a množného čísla) rovnaké:

 • mia – môj (môjho, môjmu, mojím)
 • via – tvoj
 • lia – jeho
 • ŝia – jej
 • ĝia – toho (patriace tomu)
 • nia – náš
 • via - váš
 • ilia – ich

Podstatné mená

Všetky podstatné mená sú zakončené -o. Neexistuje gramatický rod. Pokiaľ by malo ísť o pohlavie, je vyjadrené príponou.

 • tablo – stôl
 • lernanto – študent
 • lernantino – študentka

Množné číslo

Množné číslo končí -j. Týka sa nielen podstatných mien, ale aj prídavných, napr.:

 • tabloj – stoly
 • lernantoj – žiaci
 • viaj lernantoj – vaši žiaci

Slovesá

 1. Infinitív (neurčitok) končí -i, napr.:
  • lerni – učiť sa
  • labori – pracovať
  • esti – byť
 2. Prítomný čas končí -as. A nezáleží na čísle alebo osobe:
  • mi sidas – ja sedím
  • vi sidas – ty sedíš, vy sedíte
  • ni sidas – my sedíme
  • ili sidas – oni sedia

Ĉu?

Ĉu je opytovacia častica. Môžeme ju preložiť ako „Či?“. Keď ju dáme pred oznamovaciu vetu, vytvorí z nej opytovaciu (na ktorú odpovedáme áno/nie):

 • Ĉu vi sidas? – Sedíš?, Sedíte?
 • Ĉu vi skribas? – Píšeš?, Píšete?

Kiu?

Toto opytovacie zámeno slúži namiesto slovenského „kto?“, ale aj namiesto „ktorý?“. Napr.:

 • Kiu vi estas? – Kto si?, Kto ste?
 • Kiu instruisto sidas? – Ktorý učiteľ sedí?

Prípona -ist

Používa sa pri označení osoby, ktorá pravidelne vykonáva nejakú činnosť. Napr.:

 • instruisto – učiteľ
 • hotelisto – hoteliér
 • esperantisto – esperantista

Prípona -in

Používa sa pri tvorbe ženskej formy podstatného mena:

 • patro – otec
  • patrino – matka
 • lernanto – žiak
  • lernantino – žiačka
 • instruisto – učiteľ
  • instruistino – učiteľka

Súhlas

jes sa používa rovnako ako anglické „yes“.

 • Ĉu vi estas en la ĉambro?
  • Jes, mi estas en la ĉambro.

Nesúhlas

ne znamená „nie“. Používa sa aj na tvorenie zápornej vety.

 • Ne, mi ne estas en la ĉambro.
  • Nie, ja nie som v tej miestnosti.